Ajuntament de Llubí

Per a l’actualització de l’escut municipal i la bandera de l’Ajuntament de Llubí, s’han seguit criteris tècnics des del punt de vista històric i del disseny, proposant una marca institucional basada en un sistema heràldic segons la normativa vigent a les Illes Balears per tal de recuperar l’esperit original de l’emblema municipal, clarificar les seves icones i adaptar-lo a les corrents estètiques actuals. Per al desenvolupament d’aquest projecte hem seguit les recomanacions de l’informe realitzat per l’Academia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, l’assessorament tècnic de l’historiador Antoni Mas i de l’estudi de la simbologia heràldica tradicional.